Subscribe to RSS - 太倉

您在這裡

太倉

許令妊

漢語拼音
Xu Lingren
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1929
死亡
2018 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
ㄓㄢ
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

凌激

漢語拼音
Ling Ji
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃雪平

漢語拼音
Huang Xueping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

樊金龍

漢語拼音
Fan jinlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

鄒世昌

漢語拼音
Zou Shichang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1931 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副博士學位

徐祖遠

漢語拼音
Xu Zuyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1976/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

毛德華

漢語拼音
Mao Dehua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1935 / 11
死亡
2019 / 1
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1957/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陸佑楣

漢語拼音
Lu Youmei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1934 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註