Subscribe to RSS - 蘇州

您在這裡

蘇州

李巧云

漢語拼音
Li Qiaoyun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣堅永

漢語拼音
Jiang Jianyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李全林

漢語拼音
Li Quanlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
其他
出生
1949 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師

徐寅生

漢語拼音
Xu Yinsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1938
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

殷瑞鈺

漢語拼音
Yin Ruiyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1935 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

余孟孝

漢語拼音
Yu Mengxiao
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉青

漢語拼音
Ye Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1933 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1953/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
研究員級高級工程師

李有慰

漢語拼音
Li Youwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮錦汶

漢語拼音
Feng Jinwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1924
死亡
2018 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1940/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫家賢

漢語拼音
Sun Jiaxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1933 / 12
死亡
2020 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面