Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

栗戰書

漢語拼音
Li Zhanshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

邵恒秋

漢語拼音
Shao Hengqiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1916
死亡
2006 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
字豐久

王學軍

漢語拼音
Wang Xuejun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳振華

漢語拼音
Wu Zhenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

郭庚茂

漢語拼音
Guo Gengmao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳玉良

漢語拼音
Wu Yuliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬志鵬

漢語拼音
Ma Zhipeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉峰岩

漢語拼音
Liu Fengyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬馼

漢語拼音
Ma Wen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
尉健行、何勇親信

祁培文

漢語拼音
Qi Peiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1936 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1958/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面