Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

賈東軍

漢語拼音
Jia Dongjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳新

漢語拼音
Chen Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬偉

漢語拼音
Ma Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註

于杰

漢語拼音
Yu Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1987/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李永君

漢語拼音
Li YongJun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭華

漢語拼音
Guo Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/09
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

趙曙光

漢語拼音
Zhao Shuguang
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級編輯

于世平

漢語拼音
Yu Shiping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

李樹深

漢語拼音
Li ShuShen
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

耿文清

漢語拼音
Geng Wenqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面