Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

吳桂英

漢語拼音
Wu Guiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王秀峰

漢語拼音
Wang Xiufeng
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡強

漢語拼音
Hu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王光遠

漢語拼音
Wang Guangyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民建會員。

陳洪新

漢語拼音
Chen Hongxin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 3
死亡
2018 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊慶山

漢語拼音
Yang Qingshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬立群

漢語拼音
Ma Liqun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1977/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋春靂

漢語拼音
Song Chunli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李武章

漢語拼音
Li Wuzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派

張鐵民

漢語拼音
Zhang TieMin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面