Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

張勇

漢語拼音
Zhang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李飛

漢語拼音
Li Fei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魯勇

漢語拼音
Lu Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王樹棠

漢語拼音
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914 / 12
死亡
2018 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王征

漢語拼音
Wang Zheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王絢

漢語拼音
Wang Xuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1988年7月加入民盟。

張炬

漢語拼音
Zhang Ju
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925 / 6
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1939/04
出生地
政黨 入黨時間
1939/08
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張海波

漢語拼音
Zhang Haibo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭青

漢語拼音
Guo Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳桂英

漢語拼音
Wu Guiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面