Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

張志杰

漢語拼音
Zhang Zhijie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

郭新立

漢語拼音
Guō XīnLì
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張義珍

漢語拼音
Zhang Yizhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

霍計武

漢語拼音
Huo JiWu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1983 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

田玲

漢語拼音
Tian Ling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2007/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

蘇濤

漢語拼音
Su Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1981 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2007/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2007/2
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

侯貴松

漢語拼音
Hou GuiSong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2000/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王峰

漢語拼音
Wang Feng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

魏洪濤

漢語拼音
Wei Hongtao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

牛一兵

漢語拼音
Niu Yibing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級編輯

頁面