Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

許寧

漢語拼音
Xu Ning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張峰

漢語拼音
Zhang Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉炤

漢語拼音
Liu Zhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊錫懷

漢語拼音
Yang Xihuai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐登昆

漢語拼音
Xu Dengkun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 11
死亡
2016 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李勤

漢語拼音
Li Qin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉書強

漢語拼音
Liu ShuQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂永志

漢語拼音
Lu Yongzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董雲鵬

漢語拼音
Dong Yunpeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋亮

漢語拼音
Song Liang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面