Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

張鴻鈞

漢語拼音
Zhang Hongjun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 5
死亡
2006 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1939/11
出生地
政黨 入黨時間
1940/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張硯平

漢語拼音
Zhang Yanping
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨 入黨時間
1985/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

金光

漢語拼音
Jin Guang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1926
死亡
2014 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1941/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

肖平

漢語拼音
Xiao Ping
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914
死亡
1988 / 8
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1937
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1931年加入中共青年團

宗永祥

漢語拼音
Zong Yongxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王秀會

漢語拼音
Wang Xiuhui
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1966
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王金龍

漢語拼音
Wang Jinlong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國科學院院士

田玉龍

漢語拼音
Tian Yulong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1985/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張德隆

漢語拼音
Zhang Delong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925 / 3
死亡
1988 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳繼祖

漢語拼音
Chen Jizu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1938
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面