Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

張德隆

漢語拼音
Zhang Delong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925 / 3
死亡
1988 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
3
出生地
政黨 入黨時間
1945
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳繼祖

漢語拼音
Chen Jizu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1938
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

郭竟坤

漢語拼音
Guo JingKun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

韓建國

漢語拼音
Han JianGuo
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周春山

漢語拼音
Zhou Chunshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1931 / 4
死亡
2019 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張冬辰

漢語拼音
Zhang DongChen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蒙曼

漢語拼音
Meng Man
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2002/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高鳳林

漢語拼音
Gao FengLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張志杰

漢語拼音
Zhang ZhiJie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭新立

漢語拼音
Guō XīnLì
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面