Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

高雲霄

漢語拼音
Gao Yunxiao
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王志忠

漢語拼音
Wang Zhizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔡允革

漢語拼音
Cai Yunge
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1971 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1996/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

常麗虹

漢語拼音
Chang Lihong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁繡峰

漢語拼音
Ding Xiufeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳崗

漢語拼音
Chen Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年5月,榮獲全國優秀縣委書記稱號。

何志剛

漢語拼音
He Zhigang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年5月,榮獲全國優秀縣委書記稱號。 2017年5月4日,涉嫌嚴重違紀,接受組織審查。

呂志成

漢語拼音
Lü Zhicheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

馮國林

漢語拼音
Feng Guolin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

李玉成

漢語拼音
Li Yucheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 4
死亡
2020 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面