Subscribe to RSS - 固安

您在這裡

固安

王靜

漢語拼音
Wang Jin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉新成

漢語拼音
Liu Xincheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1952 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.中國民主促進會成員。

張國祥

漢語拼音
Zhang Guoxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註