Subscribe to RSS - 桐城

您在這裡

桐城

徐南平

漢語拼音
Xu Nanping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/5
共青團
特殊關係 備註

朱福壽

漢語拼音
Zhu Fushou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
特殊關係 備註

路鋼

漢語拼音
Lu Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1958 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鐘自然

漢語拼音
Zhong Ziran
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
特殊關係 備註

李紅

漢語拼音
Li Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1972 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

吳曼青

漢語拼音
Wu Manqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

石剛

漢語拼音
Shi Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡連松

漢語拼音
Hu Liansong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中央黨校在職大學學歷。

唐承沛

漢語拼音
Tang Chengpei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/2
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
副教授

陳邦國

漢語拼音
Chen Bangguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1967/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副總警監、高級政工師

頁面