Subscribe to RSS - 項城

您在這裡

項城

鄭清智

漢語拼音
Zheng Qingzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註
高級會計師

徐濟超

漢語拼音
Xu Jichao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976/8
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派人士