Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

鄭惠強

漢語拼音
Zheng Huiqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民盟

龔世萍

漢語拼音
Gong Shiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民革

陳小川

漢語拼音
Chen Xiaochuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1971/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/1
共青團
特殊關係 備註
"廣東省社科院研究生學歷 高級審計師"

陳用志

漢語拼音
Chen Yongzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/4
共青團
特殊關係 備註
廣東省委黨校大專學歷。

鄧維龍

漢語拼音
Deng Weilong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/7
共青團
特殊關係 備註
廣東省委黨校在職經濟學專班研究生

鐘陽勝

漢語拼音
Zhong Yangsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/6
共青團
特殊關係 備註
"學歷研究生(中國社會科學院研究生院哲學系歷史唯物主義專業) 經濟學博士"

羅富和

漢語拼音
Luo Fuhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1949 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/11
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民進成員

陳雅棠

漢語拼音
Chen Yatang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1969/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1996/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:中國農工民主黨

陳弘平

漢語拼音
Chen Hongping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
特殊關係 備註

林少春

漢語拼音
Lin Shaochun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面