Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

鄭德濤

漢語拼音
Zheng Detao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1950 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
特殊關係 備註

李元元

漢語拼音
Li Yuanyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

陳雨露

漢語拼音
Chen Yulou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1966 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1989/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李勁夫

漢語拼音
Li Jinfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

梁均達

漢語拼音
Liang Junda
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註

池志雄

漢語拼音
Chi Zhixiong
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1974
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

陳宏宇

漢語拼音
Chen Hongyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1973 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

陳東

漢語拼音
Chen Dong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/7
共青團
正副處級
特殊關係 備註

嚴霜

漢語拼音
Yan Shuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1996/9
共青團
正副處級
特殊關係 備註

馬建立

漢語拼音
Ma Jianli
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

頁面