Subscribe to RSS - 杭州

您在這裡

杭州

孫景淼

漢語拼音
Sun JingMiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

錢鋒

漢語拼音
Qian Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高興夫

漢語拼音
Gao xing fu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1988
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝杭生

漢語拼音
Xie Hangsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

舒國增

漢語拼音
Shu Guozeng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王次炤

漢語拼音
Wang Cizhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1949 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

施志清

漢語拼音
Shi Zhiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1933 / 3
死亡
2017 / 1
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1951
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁來杭

漢語拼音
Ding Laihang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王金財

漢語拼音
Wang Jincai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/10
共青團
特殊關係 備註

張鴻銘

漢語拼音
Zhang Hongming 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面