Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

劉化宇

漢語拼音
Liu Huayu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 9
死亡
2015 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳先森

漢語拼音
Chen Xiansen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/3
出生地
政黨 入黨時間
1973/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何忠友

漢語拼音
He Zhong You 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1965 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉玉珠

漢語拼音
Liu Yu Zhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘昌傑

漢語拼音
Pan Changjie 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1969/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2016/10 有小報消息指其被免職

陳德亮

漢語拼音
Chen Deliang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董明祥

漢語拼音
Dong Mingxiang
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/6
共青團
特殊關係 備註

肖冬松

漢語拼音
Xiao Dongsong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1980/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.技術七級副教授、碩士研究生導師。

史衍良

漢語拼音
Shi Yanliang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

田野

漢語拼音
Tian Ye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面