Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

姚小旋

漢語拼音
Yao Xiaoxuan 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐南平

漢語拼音
Xu Nanping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/5
共青團
特殊關係 備註

朱福壽

漢語拼音
Zhu Fushou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
特殊關係 備註

李清堂

漢語拼音
Li Qingtang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/9
共青團
特殊關係 備註

曹述棟

漢語拼音
Cao Shudong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/9
共青團
特殊關係 備註

汪康

漢語拼音
Wang Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭為文

漢語拼音
Zheng Weiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
特殊關係 備註

張琦

漢語拼音
Zhang Qi 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

路鋼

漢語拼音
Lu Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1958 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978
共青團
特殊關係 備註

彭龍

漢語拼音
Peng Long 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面