Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

董明祥

漢語拼音
Dong Mingxiang
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/6
共青團
特殊關係 備註

肖冬松

漢語拼音
Xiao Dongsong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1980/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.技術七級副教授、碩士研究生導師。

史衍良

漢語拼音
Shi Yanliang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

田野

漢語拼音
Tian Ye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
特殊關係 備註

胡宜樹

漢語拼音
Hu Yishu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

任明龍

漢語拼音
Ren Minglong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
大校

錢克明

漢語拼音
Qian Keming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
民盟

王受文

漢語拼音
Wang Shouwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
特殊關係 備註

馮丹宇

漢語拼音
Feng Danyu
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹子弟
備註

張學杰

漢語拼音
Zhang Xuejie
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面