Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

閆永祥

漢語拼音
Yan YongXiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1986 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周志懷

漢語拼音
Zhou ZhiHuai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李成鋼

漢語拼音
Li ChengGang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1967 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李曉超

漢語拼音
Li Xiaochao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

竇賢康

漢語拼音
Dou Xiankang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋國權

漢語拼音
Song Guoquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

虞愛華

漢語拼音
Yu AiHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳存榮

漢語拼音
Wu Cunrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尹冬梅

漢語拼音
Yin Dongmei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張曙光

漢語拼音
Zhang Shuguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1966 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面