Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

張學群

漢語拼音
Zhang XueQun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

車敦安

漢語拼音
Che DunAn
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

武獻華

漢語拼音
Wu Xianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

時俠聯

漢語拼音
Shi XiaLian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡俊人

漢語拼音
Hu JunRen
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 8
死亡
2017 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

荊健

漢語拼音
Jing Jian
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 1
死亡
2017 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳道祥

漢語拼音
Chen DaoXiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周志鑫

漢語拼音
Zhou ZhiXin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳曉東

漢語拼音
Chen XiaoDong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

奚正平

漢語拼音
Xi Zhengping
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面