Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

吳南生

漢語拼音
Wu Nansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉日知

漢語拼音
Liu Rizhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃業斌

漢語拼音
Huang Yebin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1980/02
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳繼興

漢語拼音
Chen Jixing
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

霍敏

漢語拼音
Huo Min
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
其他
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉正大

漢語拼音
Ye ZhengDa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1927
死亡
2017 / 12
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1947
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948
共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹子弟
備註

李近維

漢語拼音
Li JinWei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 11
死亡
2017 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1958/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蕭灼基

漢語拼音
Xiao ZhuoJi
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1933 / 12
死亡
2017 / 11
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民建黨員。

歐初

漢語拼音
Ou Chu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921
死亡
2017 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何靖

漢語拼音
He Jing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面