Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

邱學強

漢語拼音
Qiu Xueqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

李建國

漢語拼音
Li Jianguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969.9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971.6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"1.職級:黨和國家領導人(高層) 2.李瑞環親信 3.地方幹部(津、陝、魯)代表人物 4.從政前職業:農民 "

郝建秀

漢語拼音
Hao Jianxiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1949/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
研究員級高級工程師

王芳

漢語拼音
Wang Fun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1920 / 8
死亡
2009 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋法棠

漢語拼音
Song Fatang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

逢先知

漢語拼音
Feng Xianzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1929 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

遲浩田

漢語拼音
Chi Haotian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1929 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1944/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
獲三級解放勳章

李繼耐

漢語拼音
Li Jinai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1967年12月入伍 2012年退休

王樂泉

漢語拼音
Wang Lequan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

羅幹

漢語拼音
Luo Gan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
東歐
出生
1935 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1962/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面