Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

劉麗英

漢語拼音
Liu Liying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1932 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉明祖

漢語拼音
Liu Mingzu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1936 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉連松

漢語拼音
Ye Liansong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1960/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高德占

漢語拼音
Gao Dezhan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1952/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙志浩

漢語拼音
Zhao Zhihao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1931 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李其炎

漢語拼音
Li Qiyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1963/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註

尚福林

漢語拼音
Shang Fulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"1.職級:正部級 2.官方金融界資深幹部 3.從政前職業:銀行職員 4.高級經濟師 "

高昌禮

漢語拼音
Gao Changli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

賀敬之

漢語拼音
He Jingzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1924 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1940/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
筆名艾漠、荊直

曹志

漢語拼音
Cao Zhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1928 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面