Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

李其炎

漢語拼音
Li Qiyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1963/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註

尚福林

漢語拼音
Shang Fulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"1.職級:正部級 2.官方金融界資深幹部 3.從政前職業:銀行職員 4.高級經濟師 "

高昌禮

漢語拼音
Gao Changli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

賀敬之

漢語拼音
He Jingzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1924 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1940/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
筆名艾漠、荊直

曹志

漢語拼音
Cao Zhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1928 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高狄

漢語拼音
Gao Di
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名高佩明(Gao Peiming)

楊懷慶

漢語拼音
Yang Huaiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1939 / 2
死亡
2012 / 12
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1958/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉安元

漢語拼音
Liu Anyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1927 / 11
死亡
2001 / 5
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1945/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1943/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱光

漢語拼音
Zhu Guang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1922 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1938/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田鳳山

漢語拼音
Tian Fengshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1961/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生於黑龍江肇源

頁面