Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

戴東昌

漢語拼音
Dai Dong Chang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫宏偉

漢語拼音
Sun Hongwei
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張建華

漢語拼音
Zhang JianHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

明春德

漢語拼音
Ming Chunde
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王京清

漢語拼音
Wang Jingqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/6
出生地
政黨 入黨時間
1975/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹鴻鳴

漢語拼音
Cao Hongming 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋協峰

漢語拼音
Song XieFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王勇

漢語拼音
Wang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1973/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓誌慶

漢語拼音
Han Zhiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1958 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

唐堅

漢語拼音
Tang Jian 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面