Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

劉學新

漢語拼音
Liu Xuexin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王正譜

漢語拼音
Wang Zhengpu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳杰

漢語拼音
Chen Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄧麗

漢語拼音
Deng Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
北美洲
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏大鵬

漢語拼音
Wei Dapeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1977/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛愛國

漢語拼音
Xue Aiguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳漢聖

漢語拼音
Wu Hansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註

張閩玉

漢語拼音
Zhang Minyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

崔友平

漢語拼音
Cui you ping
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林山青

漢語拼音
Lin shan qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面