Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

王榮軍

漢語拼音
Wang RongJun
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/8
共青團
正副處級
特殊關係 備註

王江

漢語拼音
Wang Jiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李繼祥

漢語拼音
Li JiXiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 1
死亡
2017 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張旭

漢語拼音
Zhang Xu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王炳南

漢語拼音
Wang BingNan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

季緗綺

漢語拼音
Ji XiangQi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1980/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2018年1月4日,涉嫌嚴重違紀,接受組織審查。 2.2018年2月13日,雙開。

尚宏

漢語拼音
Shang Hong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王浩

漢語拼音
Wang Hao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林峰海

漢語拼音
Lin FengHai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙永清

漢語拼音
Zhao YongQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面