Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

張本才

漢語拼音
Zhang Bencai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫喆

漢語拼音
Sun Zhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曲孝麗

漢語拼音
Qu XiaoLi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

劉星泰

漢語拼音
Liu XingTai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉新雲

漢語拼音
Liu XinYun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

公丕祥

漢語拼音
Gong Pixiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1992年享國務院政府特殊津貼

于建華

漢語拼音
Yu JianHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1977/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王振華

漢語拼音
Wang Zhenhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫繼業

漢語拼音
Sun JiYe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民革黨員。

楊藝文

漢語拼音
Yang Yiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面