Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

尹成基

漢語拼音
Yin Cheng Ji
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王曉東

漢語拼音
Wáng XiǎoDōng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李樂民

漢語拼音
Li Lemin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975年3月
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王宇田

漢語拼音
Wang Yu Tian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1956 / 3
死亡
2016 / 4
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

戴東昌

漢語拼音
Dai Dong Chang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫宏偉

漢語拼音
Sun Hongwei
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張建華

漢語拼音
Zhang JianHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

明春德

漢語拼音
Ming Chunde
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王京清

漢語拼音
Wang Jingqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹鴻鳴

漢語拼音
Cao Hongming 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
日本
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面