Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

王宇

漢語拼音
Wang Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉慧晏

漢語拼音
Liu Huiyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

盧恩光

漢語拼音
Lu Enguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2016年12月16日,接受組織調查。 2.2017年5月25日,雙開。

趙力平

漢語拼音
Zhao Liping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉澤金

漢語拼音
Liu Zejin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任煥彩

漢語拼音
Ren Huancai
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1932 / 4
死亡
2016 / 10
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1948/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳振國

漢語拼音
Wu Zhenguo
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜偉

漢語拼音
Jiang Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
日本
出生
1957 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉學新

漢語拼音
Liu Xuexin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王正譜

漢語拼音
Wang Zhengpu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面