Subscribe to RSS - 建平

您在這裡

建平

張漢暉

漢語拼音
Zhang Hanhui
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫遠良

漢語拼音
Sun Yuanliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/9
出生地
政黨 入黨時間
1976/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王莉霞

漢語拼音
Wang Lixia
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註