Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

劉志杰

漢語拼音
Liu Zhijie
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
正副處級
特殊關係 備註

李正印

漢語拼音
Li Zhengyin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註

李秀林

漢語拼音
Li Xiulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

李林廣

漢語拼音
Li Linguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

賈存鎖

漢語拼音
Jia Cunsuo
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1950
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

焦寶林

漢語拼音
Jiao Baolin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 6
死亡
1998 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
正副處級
特殊關係 備註
1998/11/6長治市長任內車禍死亡

劉娟

漢語拼音
Liu Juan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

趙雁峰

漢語拼音
Zhao Yanfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註

任忠

漢語拼音
Ren Zhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1975
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

安華

漢語拼音
An Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

頁面