Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

呂黃生

漢語拼音
Lu Huangsheng 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

張太原

漢語拼音
Zhang Taiyuan 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李彥宏

漢語拼音
Li Yanhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1968 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

安七一

漢語拼音
An Qiyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王銀成

漢語拼音
Wang Yincheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

彭純

漢語拼音
Peng Chun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

楊森林

漢語拼音
Yang Senlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/12
共青團
特殊關係 備註

張志勇

漢語拼音
Zhang Zhiyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
特殊關係 備註

翟青

漢語拼音
Di Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧功勛

漢語拼音
Lu Gongxun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1933 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/5
共青團
特殊關係 備註

頁面