Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

龐漢良

漢語拼音
Pang Hanliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 1
死亡
2015 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱先奇

漢語拼音
Zhu Xianqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1973/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王曉琴

漢語拼音
Wang Xiaoqin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜新文

漢語拼音
Jiang Xinwen 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張璞

漢語拼音
Zhang Pu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高衛東

漢語拼音
Gao Weidong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨 入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李興旺

漢語拼音
Li Xingwang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁建勇

漢語拼音
Liang Jianyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅選義

漢語拼音
Fu Xuanyi 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王寧

漢語拼音
Wang Ning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面