Subscribe to RSS - 徐州

您在這裡

徐州

竇萬貴

漢語拼音
Dou Wangui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張振先

漢語拼音
Zhang zhen xian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1927
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

白建軍

漢語拼音
Bai Jianjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註