Subscribe to RSS - 前郭

您在這裡

前郭

劉大為

漢語拼音
Liu DaWei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭國忠

漢語拼音
Zheng Guozhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1933
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註