Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

徐強

漢語拼音
Xu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
特殊關係 備註

馬家利

漢語拼音
Ma Jiali
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王勇

漢語拼音
Wang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹德信

漢語拼音
Cao Dexin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣卓慶

漢語拼音
Jiang Zhuoqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

舒國增

漢語拼音
Shu Guozeng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

周祖翼

漢語拼音
Zhou Zuyi 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葛世榮

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

徐金梧

漢語拼音
Xu Jinwu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1949 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
特殊關係 備註

王學珍

漢語拼音
Wang Xuezhen
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1926 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1948/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/7
共青團
特殊關係 備註

頁面