Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

王學珍

漢語拼音
Wang Xuezhen
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1926 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1948/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/7
共青團
特殊關係 備註

鄭曉靜

漢語拼音
Zheng Xiaojing 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
其他
出生
1958 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977
共青團
特殊關係 備註

楊玉良

漢語拼音
Yang Yuliang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1952 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

李家俊

漢語拼音
Li Jiajun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳根甫

漢語拼音
Chen Genfu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1969/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/10
共青團
特殊關係 備註

胡祖才

漢語拼音
Hu Zucai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

黃永達

漢語拼音
Huang Yongda
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
會計師

王次炤

漢語拼音
Wang Cizhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1949 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

裘援​​平

漢語拼音
Qiu Yuanping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
特殊關係 備註

沈曉農

漢語拼音
Shen Xiaonong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1961 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/2
共青團
特殊關係 備註

頁面