Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

繆建民

漢語拼音
Miao Jianmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

徐強

漢語拼音
Xu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
特殊關係 備註

馬家利

漢語拼音
Ma Jiali
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王勇

漢語拼音
Wang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹德信

漢語拼音
Cao Dexin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣卓慶

漢語拼音
Jiang Zhuoqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

舒國增

漢語拼音
Shu Guozeng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

周祖翼

漢語拼音
Zhou Zuyi 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葛世榮

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

徐金梧

漢語拼音
Xu Jinwu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1949 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
特殊關係 備註

頁面