Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

夏平

漢語拼音
Xia Ping
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍少將

俞滿江

漢語拼音
Yu Manjiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍少將

葉建林

漢語拼音
Ye Jianlin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
海軍大校軍銜

李漢軍

漢語拼音
Li Hanjun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
海軍少將軍銜

韓小虎

漢語拼音
Han Xiaohu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
海軍少將

林蕙青

漢語拼音
Lin Huiqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/12
共青團
特殊關係 備註

張文旦

漢語拼音
Zhang Wendan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
海軍少將軍銜

周煦明

漢語拼音
Zhou Xuming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1980/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
海軍少將

厲江潭

漢語拼音
Li Jiangtan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮壽淼

漢語拼音
Feng Shoumiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/4
共青團
特殊關係 備註

頁面