Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

王建鳴

漢語拼音
Wang Jianming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭華

漢語拼音
Guo Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙曙光

漢語拼音
Zhao Shuguang
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于世平

漢語拼音
Yu Shiping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張俊濱

漢語拼音
Zhang Junbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1971
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬文東

漢語拼音
Ma WenDong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 10
死亡
2017 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1933/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1933/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋鑫

漢語拼音
Song Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹志安

漢語拼音
Cao Zhian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

佟英

漢語拼音
Tong Ying
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 8
死亡
2017 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王珺

漢語拼音
Wang Jun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 5
死亡
2016 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面