Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

佟英

漢語拼音
Tong Ying
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 8
死亡
2017 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王珺

漢語拼音
Wang Jun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 5
死亡
2016 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝新穎

漢語拼音
Xie Xinying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1923 / 3
死亡
2016 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙冀魯

漢語拼音
Zhao JiLu
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1977/01
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂軍

漢語拼音
Lu Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

崔郁

漢語拼音
Cui Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986
共青團
特殊關係 備註

安建

漢語拼音
An Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王志杰

漢語拼音
Wang Zhijie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

郭輔周

漢語拼音
Guo fuzhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1931 / 7
死亡
1995 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/5
共青團
特殊關係 備註

劉志剛

漢語拼音
Liu Zhigang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面