Subscribe to RSS - 山東

您在這裡

山東

曲福田

漢語拼音
qu fu tian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張煥秋

漢語拼音
zhang huan qiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

安立佳

漢語拼音
An Lijia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/11
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015.12當選中國科學院院士

尚斌義

漢語拼音
Shang Binyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1989
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王淑森

漢語拼音
Wang Shusen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1937 / 12
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1957/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王雲鵬

漢語拼音
Wang Yunpeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/01
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/08
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

紀仁鳳

漢語拼音
Ji Renfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳小魯

漢語拼音
Chen XiaoLu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 7
死亡
2018 / 2
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹子弟
備註

陳敏

漢語拼音
Chen Min
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨 入黨時間
1974
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王海萍

漢語拼音
Wang Haiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面