Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

陳良賢

漢語拼音
Chen Liangxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳文浩

漢語拼音
Chen Wenhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

歐初

漢語拼音
Ou Chu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921
死亡
2017 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

江凌

漢語拼音
Jiang Ling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳春聲

漢語拼音
Chen ChunSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾昭科 (曾約翰)

漢語拼音
Ceng Zhaoke
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1923 / 6
死亡
2014 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

劉藝良

漢語拼音
劉藝良
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

劉焯華

漢語拼音
Liu zhuohua
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

曾德成

漢語拼音
Ceng De Cheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1947 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

梁田庚

漢語拼音
Liang Tian Geng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面