Subscribe to RSS - 紹興

您在這裡

紹興

裘援平

漢語拼音
Qiu YuanPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐立毅

漢語拼音
Xu LiYi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮志禮

漢語拼音
Feng Zhili
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

李榮燦

漢語拼音
Li Rongcan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝國明

漢語拼音
Xie Guoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958/6
共青團
特殊關係 備註

馬家利

漢語拼音
Ma Jiali
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

李家俊

漢語拼音
Li Jiajun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

裘援​​平

漢語拼音
Qiu Yuanping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
特殊關係 備註

沈曉農

漢語拼音
Shen Xiaonong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1961 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/2
共青團
特殊關係 備註

黃天文

漢語拼音
Huang Tianwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面