Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

張力軍

漢語拼音
Zhang Lijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金蓮淑

漢語拼音
Jin Lianshu
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/7
出生地
政黨 入黨時間
1966/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
朝鮮族

譚家林

漢語拼音
Tan Jialin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱德海

漢語拼音
Zhu Dehai
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1911 / 4
死亡
1972 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1929
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名吳基涉,曾用吳永一、吳東元、金道訓等 朝鮮族

崔海龍

漢語拼音
Cui Hailong
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1928 / 9
死亡
1996 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
朝鮮族;後被開除黨籍

王君紹

漢語拼音
Wang Junshao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1958/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王洪文

漢語拼音
Wang Hongwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1935 / 12
死亡
1992 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙榮

漢語拼音
Zhao Rong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉崑

漢語拼音
Liu Kun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1934 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓勇

漢語拼音
Han Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面