Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

吳德剛

漢語拼音
Wu Degang
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
特殊關係 備註

莊嚴

漢語拼音
Zhuang Yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙玉沛

漢語拼音
Zhao Yupei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

程龍

漢語拼音
Cheng Long
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1999/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王化文

漢語拼音
Wang Huawen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王長河

漢語拼音
Wang Zhanghe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于洪君

漢語拼音
Yu Hongjun
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1972/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
特殊關係 備註

汪洋湖

漢語拼音
Wang Yanghu
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 4
死亡
2013 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/5
共青團
正副處級
特殊關係 備註
"出生地:吉林省永吉縣 患有高血壓"

張學武

漢語拼音
Zhang Xuewu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
短期進修
留學國家
北美洲
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐占斌

漢語拼音
Xu Zhanbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面