Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

許憲平

漢語拼音
Xu Xianping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/5
共青團
特殊關係 備註

趙繼

漢語拼音
Zhao Ji
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1977/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜明

漢語拼音
Jiang Ming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1973/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註
進階政工師

謝忠岩

漢語拼音
Xie Zhongyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991
共青團
正副處級
特殊關係 備註

吳宏韜

漢語拼音
Wu Hongtao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

牟大鵬

漢語拼音
Mou Dapeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

欒國棟

漢語拼音
Luan Guodong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

陳耀輝

漢語拼音
Chen Yaohui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

畢皓

漢語拼音
Bi Hao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1927
死亡
2014 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947
共青團
特殊關係 備註

范曉莉

漢語拼音
Fan Xiaoli
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面