Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

陳薔

漢語拼音
Chen Qiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李季

漢語拼音
Li Ji 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉振宇

漢語拼音
Liu Zhenyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李晉修

漢語拼音
Li Jinxiu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜有為

漢語拼音
Jiang Youwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1967 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊雋

漢語拼音
Yang Jun
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
武警少將

申龍洙

漢語拼音
Shen Longshu
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
朝鮮族。 空軍少將。 一級飛行員,四種氣象飛行指揮員。榮立二等功一次,三等功5次,被蘭州軍區空軍領導機關評為優秀飛行員。

慕德貴

漢語拼音
Mu Degui 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

樊守志

漢語拼音
Fan Shouzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/11
共青團
特殊關係 備註

張書國

漢語拼音
Zhang Shuguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.正戰區級

頁面