Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

劉大為

漢語拼音
Liu DaWei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李景浩

漢語拼音
Li JingHao
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.朝鮮族。

姜治瑩

漢語拼音
Jiang ZhiYing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/10
共青團
正副處級
特殊關係 備註

金育輝

漢語拼音
Jin YuHui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉寧

漢語拼音
Liu Ning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

桂敏傑

漢語拼音
Gui Min Jie
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

紀國剛

漢語拼音
Ji Guogang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳薔

漢語拼音
Chen Qiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李季

漢語拼音
Li Ji 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉振宇

漢語拼音
Liu Zhenyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面