Subscribe to RSS - 偃師

您在這裡

偃師

李兆吉

漢語拼音
Li ZhaoJi
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1923 / 9
死亡
2017 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李橋銘

漢語拼音
Li Qiaoming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐成功

漢語拼音
Xu Chenggong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914
死亡
1996 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

段正坤

漢語拼音
Duan Zhengkun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註