Subscribe to RSS - 台灣

您在這裡

台灣

王松

漢語拼音
Wang Song
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2000 年11月加入臺盟

黃志賢

漢語拼音
Huang Zhixian
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁國揚

漢語拼音
Liang Guoyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
具有台灣民主自治同盟黨籍

陳仲頤

漢語拼音
Chen Zhongyi
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1923 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
1952加入民盟 1980加入台盟

蔡嘯

漢語拼音
Cai Xiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1919
死亡
1990 / 1
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1937
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林麗韞

漢語拼音
Lin Liyun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1933 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1963/2
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

潘淵靜

漢語拼音
Pan Yuanjing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1924 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李敏寬

漢語拼音
Li Minkuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1962/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
臺盟成員,生於日本大阪

汪毅夫

漢語拼音
Wang Yifu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1950 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1969/3
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1990/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
台灣民主自治同盟

林文漪

漢語拼音
Lin Wenyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1944 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
台盟,工學博士,生於山東青島

頁面